Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hblgf46e4/chuchuliga.com/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hblgf46e4/chuchuliga.com/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/hblgf46e4/chuchuliga.com/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679
Стратегия за развитие на ДГ ”Чучулига” 2016 – 2020 – Детска Градина ЧУЧУЛИГА

Стратегия за развитие на ДГ ”Чучулига” 2016 – 2020

Изтегли документа в .pdf формат

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧУЧУЛИГА“

гр. Шумен, ул.„Васил Дяков“ № 4, тел.054/828117 e-mail: chuchuliga_odz@abv.bg

 

   УТВЪРЖДАВАМ:

ЦОНКА РАЙЧЕВА

   ДИРЕКТОР НА ДГ „ЧУЧУЛИГА“

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА  ДГ ”ЧУЧУЛИГА” ГРАД ШУМЕН

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на ДГ „Чучулига“, начините за реализирането и, както и очакваните резултати. Основава се на принципите и насоките от ЗПУО, ДОС, приоритетите на МОН, на стратегията на община Шумен за развитието на образованието, както и на спецификата на детската градина.

Идеята на стратегията е  да съхрани и обогати авторитета на детската градина  като институция, отговаряща на потребностите  на обществото и европейските образователни изисквания, реализирайки  системата от управленски, административни  и педагогически действия, заложени в нея и съобразени с положителните традиции, социално-икономическите условия и съвременните образователни идеи.

Стратегията на ДГ „Чучулига” е система от педагогически идеи и поредица от действия, които създават реални условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на педагогическите екипи и намиране на добри управленски решения. Опирайки се на миналия опит, тя определя бъдещите действия за утвърждаване на детската градина като достъпна, качествена и модерна обществена институция. Анализира условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности и установява принципите на ръководство. Структурата и съдържанието на стратегията се конкретизират от взаимосвързаните мисия, визия, ценност, принципи, дейности и цели.

 

              Мисия     

Прилагане  на съвременни иновационни модели за образователно-възпитателна дейност, осигуряващи  максимално развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби. Утвърждаване на детската градина  като желано и любимо място за децата, предоставящо подходяща  среда за оптимално развитие на личностния потенциал.

 

                Визия  

Запазване на дългогодишната история  и утвърждаване  на детската градина  в общественото пространство като конкурентноспособна  с  утвърден  престиж, авторитет, собствен облик и традиции.

 • Стремеж към непрекъснато повишаване качеството на обучение и възпитание

на децата и на педагогическото взаимодействие в цялостния образователен процес.

 • Осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата. Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, противодействие срещу проявите на агресия и насилие, уважение към гражданските права и отговорности.
 • Подходяща среда за личностно ориентиране и израстване на децата. Благоприятна атмосфера за конструктивен диалог, доверие, подкрепа и партньорство на деца, родители и педагози.

              ІІІ. Ценност

 • Формиране на национално самосъзнание

Възпитаване на родолюбиви чувства и  национално самосъзнание  на  децата  като част от ежедневната работа на педагозите в детската градина. Формирането на тези черти в детската личност е цялостна и дългосрочна дейност, която започва  от първите дни в детската градина и трябва да продължи при постъпване  на децата  в училище. Пораждането на родолюбиви чувства и  национално самосъзнание  се осъществява чрез разнообразни форми и дейности, които разширяват и задълбочават впечатленията и преживяванията на децата  – изучаване на народни танци; организиране на специални празници  по повод на традиционни български обичаи;

посещения на музеи, изложби и паметници на национални герои; срещи с творци на българското изкуство. Всички тези аспекти от дейността на детската градина ще допринасят за активното съприкосновение  на децата с българското, ще подпомагат укрепването на националното им самосъзнание  и  ще ги направят горди със своята национална принадлежност.

 • Социализиране на деца със специални образователни потребности

Началото на работата на детската градина в тази посока е поставено с обучението на педагогическия екип. Педагозите са запознати с главните аспекти на тази специфична дейност и се грижат за развитието и възпитанието на децата със специални образователни потребности. Интегрирането на тези деца изисква поредица от мерки с оглед създаване на подходяща среда за тяхното отглеждане и социализиране, възможност за обучение по индивидуални програми и осигуряване на специалисти, които да работят системно с тях.

 • Евроинтеграция

Евроинтеграцията е важна предпоставка в развитието на съвременното българско общество и поради това е приоритет при възпитанието на децата в детската градина. Работи се целенасочено по посока преодоляване на различията, породени на расова, гражданска и религиозна основа. В унисон с „Конвенцията за защита правата на детето” децата се възпитават в посока за осъзнаване на правата и задълженията си. Насоката на работа е децата да  научат основните принципи на отношенията между хората по целия свят – уважение, толерантност и търпимост, за до осъзнаят себе си не само като граждани на родината  си, но и като част от Европа и от света като цяло.

 

  ІV. Цел на стратегията

Осигуряване на равен достъп, позитивна и функционална образователна среда в детската градина, конкретизираща мястото и съдържанието на основните дейности за осигуряване на дееспособността и здравето на децата.

Стремеж към организиране на ефективен образователно-възпитателен процес, съобразен с детските интереси, желания и възможности, което ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и развитие на личността.

Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детската градина за утвърждаването и като социално-културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни инициативи.

 

 • Оперативни цели
 1.    Хуманизиране на образователния процес и развиване на индивидуалните възможности на личността. Възпитаване на децата в родолюбие и национално самосъзнание, в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената идентичност.

2.Разнообразяване и осъвременяване формите на партньорство и сътрудничество с родители, детски заведения, културни, обществени и други институции.

3.Създаване на социални и икономически стимули и мотивация за развитие и професионална реализация на педагозите чрез утвърждаване на демократичния стил на работа, осигуряващ ефективност и свобода при вземане на решения.

 1.    Принципи за изграждане на стратегията

1.Обучението, подготовката и възпитанието на децата да се осъществяват в културно-образователна среда, която предоставя свободен избор според нуждите, способностите и многообразните личностни потребности на децата.

2.Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина като  в центъра на педагогическите взаимодействия се поставя детето.

 1.    Реализиране на принципите и ценностите на педагогиката на толерантността и насилието.

4.Професионална подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

5.Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите тенденции, изисквания и потребности в контекста на Европейското образователно пространство.

 

  VІ. Етапи при разработване  на стратегията

 1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

Детска градина „Чучулига” е създадена през 1975 г. и се намира в квартал Дивдядово град Шумен. Състои от корпус за шест градински групи, методичен кабинет, кухненски блок и перално помещение. Всяка група разполага със занималня и спалня обособени в едно помещение.Занималните и спалните помещения са в добро състояние, естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт на децата. Сградата се отоплява с локално парно. За оптимизиране процеса на отопление сградата е санирана и на покрива са поставени слънчеви колектори.

Дворът е обширен със засадени дървета и храсти и с обособени площадки за всяка група. Всички функционални и хигиенно-педагогически изисквания при оформяне на дворното пространство  са спазени.

ДГ „Чучулига” е с установена символика – емблема, знаме, химн.

 1. Деца

ДГ „Чучулига функционира с 5 групи, от които 1 яслена и  4 градински групи. За учебната 2016/2017 година са записани 102 деца, които са разпределени както следва:

– яслена група – 19 деца

– първа възрастова група – 16 деца

– втора  група – 22 деца

– ППДГ (5-годишни) – 25 деца

– ППДГ (6-годишни) – 20 деца

В ДГ „Чучулига” по желание на родителите, изразено с писмено заявление се приемат деца  на възраст от 10 мес. до 7 години (съгласно ЗПУО). На 01.09. всяка календарна година се осъществява прием на деца навършили 3 години. За останалите възрастови групи приемът е целогодишен. Групите се сформират по възрастов признак и правилата за прием на деца в община Шумен. Не се допуска подбор по пол, социална, етническа и религиозна принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

 

               Силни страни      Затрудняващи моменти
     – Децата са физически и психически здрави и правилно развити. Приемат се деца със СОП, като за тях са осигурени консултации, работа с психолог и грижи съобразно потребностите им.

     – Преместване на деца има само при промяна на местоживеенето на семейството.

     – Високо ниво на приемственост между градинските групи и яслена група.

     – Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика.

     –  Взаимопомощ и сътрудничество с родители, обществени и културни институции.

    – Вероятност за изтичането на деца от подготвителните групи на 5 и 6 годишните деца вследствие възможността подготвителните групи да се организират и в училище.

    – Липса на съвременни условия за игра на открито – площадки, отговарящи на съвременните стандарти.

 

Вътрешен потенциал

–  Поощряване познавателната активност  н  позитивното общуване между децата.

– Повишаване на положителната емоционалност на децата и преодоляване на  тревожността, напрежението и агресивните прояви.

– Стимулиране творческия заряд, изобретателност, любознателност и висока сензитивност на децата.

– Диагностициране постиженията на децата и създаване на условия за индивидуално развитие и диференцирани грижи.

 

      1.2.Кадрови ресурси

1.Численост:

Общата численост на персонала в ДГ „Чучулига” – 19,5

Педагогически персонал – 9, от тях:

* 1 директор

* 8 детски учители, от които: 1 главен учител, 5 старши учител, 2 учител

Непедагогически персонал – 10,5 от които 1 ЗАС, 4,5 помощник възпитатели,

1 готвач, 1 помощник готвач, 2  детегледачки,  1 огняр.

2 медицински сестри.

2.Възраст:

Средна възраст на педагогическия персонал –  52 години

Средна възраст на непедагогическия персонал – 50 години

Средна възраст на медицинския персонал – 42 години

 1. Образователен ценз:

3.1 Педагогически персонал:

* с висше образование – 9

* с образователно-квалификационна степен магистър –  7

* с образователно-квалификационна степен бакалавър – 2

* с V ПКС  – 1

* с ІV ПКС – 2

* с ІІІ ПКС – 1

* с ІІ  ПКС – 1

* с  І ПКС –  1

3.2 Непедагогически персонал:

* със средно образование

* със средно специално образование

 

               Силни страни      Затрудняващи моменти
     – Квалифициран педагогически  персонал с опит и стаж.

     – Утвърдена екипност на всички равнища .

     – Много добра вътрешно-методическа дейност .

     – Поддържане високо ниво на квалификационни дейности за развитие на творческите интереси и новаторско отношение на педагогическата колегия.

         – Създадени условия за лична изява и

професионална удовлетвореност .

    – Работа в екип на различни нива – педагогически и обслужващ персонал.

    – Недостатъчна мотивация за повишаване  на ПКС .

    – Недостатъчни умения на учителите за разработване на проекти по национални и европейски програми.

    – Недостатъчни умения за работа със  съвременни образователни софтуерни  на продукти.

 

 

  Вътрешен потенциал

–  Мотивиране на учителите да овладяват компютърни умения и чужди езици.

– Популяризиране и внедряване на собствен педагогически  опит и знания в практиката на цялата градина.

– Придобитите умения и знания от втора специалност или специализации да станат достояние на целия педагогически екип  чрез различни форми.

 

1.3. Образователен процес

В детската градина образователно-възпитателната работа се осъществява по Програма „ Приятели”, избрана от педагозите на групите. Планирането е гъвкаво и мобилно съобразено по направления и ядра с изискванията на ДОС. В процеса на образователно-възпитателната работа се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален комфорт на децата и стимулират мисловните им процеси.

 

                 Силни страни          Затрудняващи моменти
Наличие на гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности – игра,обучение, труд.

– Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

Създадена е оптимална образователна среда и условия за равен старт и активно участие на всички деца.

– Осигурен емоционален комфорт за създаване на позитивна мотивация, креативно мислене и въображение на децата.

– Приобщаване на децата към общочовешките ценности и традиции.

– Наличие на възможности за допълнителни дейности по интереси, по избор на деца и родители.

– Популяризиране творчеството на децата – изяви,изложби, концерти, базари и др.

–      – Трудоемка диагностика, неотговаряща на възрастовите особености на децата.

– – Недостатъчна ефективност и адаптираност на утвърдените помагала към спецификата на детската градина.

–  – Недостатъчно противодействие на утвърдената хиподинамика на децата.

–  – Дефицит в условията, предоставящи възможности за физическото развитие на децата.

 

  Вътрешен потенциал

  – Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация.

– Повишаване квалификацията на педагозите и помощник възпитателите (посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение).

– Компетентен и критичен подбор на програми и помагала.

 

 • Учебно-техническа и материална база

 

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина:  шест зали с комбинирани  спални  и занимални, съблекалня към всяка група, кабинет за директора, кабинет за ЗАС, методичен кабинет, здравен кабинет, кухненски блок , перално помещение, учителска стая, площадки с уреди за игра.

Недостатъчни учебно-технически средства, подпомагащи образователния процес. Минимален брой компютри – за директор и ЗАС, устройство за сканиране, копиране и принтиране, малки  недобре функциониращи музикални уредби по групите, музикална уредба на детската градина, телевизори и DVD във всяка група.

Недостатъчен библиотечен фонд – малко на брой и сравнително остаряла специализирана литература, утвърдени учебни помагала, общ периодичен печат за детската градина. Литературата по групи е актуализирана в съответствие с най-новите изисквания в областта на педагогиката, психологията и художествената литература за деца.

Дворът на детската градина за дейности на открито не е оборудван със съвременни и безопасни детски съоръжения.

 

                  Силни страни          Затрудняващи моменти
      – Санирана сграда,с PVC дограма .

      – Поставени са  слънчеви колектори ,  подновени са отоплителната система, ВИК инсталацията и санитарните възли на почти всички групи.

     – Обособени помещения за всяка група.

     – Игрови  площадки  на двора за всяка група.

      – Осигурен медицински кабинет.

      – Оборудван с най-необходимото кухненски блок, отговарящ на всички хигиенни изисквания и изискванията на Агенцията по храните.

     – Липса на физкултурен салон.

     – Морално и физически  остарели съоръжения на двора, които са опасни за здравето и живота на децата.

     – Морално и физически остарели мебели и оборудване на залите за деца.

   – Липса на мултимедия и  компютри във всяка група или компютърна зала за оптимална техническа осигуреност на образователния процес.

     – Стари телевизори и музикални уредби в групите.

 

  Вътрешен потенциал

  – Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детското заведение .

– Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на материално-техническата база.

– Търсене на възможности за включване на спонсори в различните дейности.

– Включване в общински програми за реконструкция и ремонт на сградата, благоустройство на детските площадки и интериора в детската градина.

 

     Финансиране

Финансирането на детската градина е смесено – от държавата и от общината. Заплатите на персонала, издръжката на здравния кабинет и подготвителните групи се осигуряват от държавата. Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява от общината, съгласно нормативна уредба. Заплатите на учителите  са обвързани с национални програми – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.

Съществуват други алтернативи, допускани от Закона на народната просвета за финансиране от проекти, дарения и спонсорство.

 

 

                 Силни страни         Затрудняващи моменти
–       – Привличане на дарения от родители и фирми.

–   – Действаща комисия по отчет и контрол на даренията.

 

    – Недостатъчно активизиране на родителите за участие в благоустройството и обогатяването на материалната база.

   – Липса на Училищно настоятелство със съответната дейност за финансова подкрепа на детската градина.

   – Липса на приходи от благотворителни спектакли, концерти и изложби.

 

       Вътрешен потенциал

– Кандидатстване за включване в различни проекти и програми за финансиране.

– Мотивиране и стимулиране на родителите към спомоществователство.

– Развиване на собствени дейности – реализиране на благотворителни спектакли, концерти и изложби.

 

 

1.6.Външни фактори

Общински структури и инструкции – Община Шумен, РУО Шумен, ОДК Шумен, ДКТ „В. Друмев” , Младежки дом, Регионална библиотека, Регионален исторически музей, НЧ „ Асен Златаров” .

 

                 Силни страни          Затрудняващи моменти
–     – Включване на родителите в прекия образователен процес.

–     – Участия в общински мероприятия.

–  – Работа с културни и държавни институции.

–    -Създадени са трайни взаимодействия с обществени организации и институции – читалища, ОДК, театър, Младежки дом и др.

–  -Установено е сътрудничество с научни институции – ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Липса на трайни контакти с фирми спомоществователи.

– Недостатъчни на контакти с неправителствени организации.

– Недостатъчно е прилагането на разнообразни инициативи за повишаване активността на родителите.

– Недостатъчно активни родителски комитети.

– Липса на Училищно настоятелство.

 

 

 

      Вътрешен потенциал

      – На базата на досегашен опит да се създаде нов тип  отношения на сътрудничество с родителите чрез нетрадиционни форми: „Ден на отворените врати” – засилване участието на родителите в образователния процес чрез присъствието им в различни режимни моменти, обособяване на библиотека за родители, клуб на родителя, обучение и тренинги за родители и др.

– Утвърждаване на създадената система за обмен на информация със семейството, детската ясла и училището.

– Създаване и развиване на система за външни изяви на деца и учители.

 

     2.Идентификация на проблемите

2.1 Общи проблеми

– Недостатъчна финансова осигуреност  на цялостния процес в детската градина – квалификация, съвременна образователна и здравословна среда, закаляване и др.

 

2.2 Специфични  проблеми

     – Проблеми с родители – погрешно или недостатъчно осъзнаване на целите на детската градина като образователна институция, разминаване на критериите за развитие на децата, свръхпретенции и др.

– Увеличаващите се прояви на  агресивни нагласи у децата.

– Нарастване на разнообразната информираност на децата и липсата на съвременна материално-техническа база, спомагаща за качественото  образование в детската градина.

 

       VІІ. Дейности за постигане на целите

 

           1.Административно-управленска дейност

1.1.Популяризиране на дейността и постиженията на детската градина:

– създаване и поддържане на интернет страница на детската градина;

– продължаване участията на детската градина във фестивали, конкурси, изложби и други обществени прояви;

– развлечения за деца и родители, организирани в детската градина

1.2 Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни), целящи допълнително финансиране за актуализиране на материално-техническата база и образователния процес в детската градина.

1.3 Търсене на нови контакти с различни обществени, културни и държавни институции за подпомагане дейността на детската градина.

 • Стимулиране и мотивиране изявите на децата и учителите.

 

      2.Образователно-възпитателна дейност

2.1.Използване на съвременни методи форми и подходи за организиране на образователния процес, съобразени с ДОС.

2.2.Усъвършенстване на диагностичната практика в съответствие с възрастта  на  децата.

2.3.Разширяване дейността на ателиетата като допълнителна  форма на педагогическо взаимодействие – чужди езици, танци, приложни изкуства и др.

2.4.Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

 

           3.Квалификационна  дейност

3.1.Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

3.2.Включване на учителите в курсове за придобиване на по-висока ПКС.

3.3.Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по различните проблеми.

3.4.Включване на учителите в обучителни програми за работа с мултимедия, педагогически иновации и чужди езици.

3.5.Внедряване и популяризиране на добрия педагогически опит.

 

 

      4.Социално-битова и финансова дейност

4.1.Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:

– обогатяване на игровата и дидактичната база;

– осигуряване на достъп до компютри и образователни компютърни програми за децата от всички групи;

– осъвременяване интериора на всички занимални;

– основно преустройство на дворното пространство

 

 1. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията

5.1 Финансиране от общинския и държавния бюджет.

5.2 Разработване на проекти с външно финансиране.

5.3 Привличане на спонсори.

5.4 Реализиране на благотворителни прояви.

5.5 Привличане на фирми за безвъзмезден труд по ремонтни дейности.

5.6 Доброволен допълнителен труд на учители, обслужващ персонал и медицински специалисти.

5.7 Учредяване на училищно настоятелство.

 

     VІІІ. Очаквани резултати

1.Съхраняване и усъвършенстване на хуманната, функционална и позитивна образователна среда в детската градина.

2.Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.

 1. Добро здраве, социален, емоционален и психофизически комфорт и творческо развитие на децата.

4.Използване на нови педагогически  технологии в образователния процес.

5.Разширяване на ползотворните контакти на детската градина с другите социални, обществени и културни фактори.

6.Разрешаване на проблемите и творческо развитие.

7.Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия и непедагогически колектив.

8.Мотивация за по-висока квалификация на педагозите, медицинските специалисти,  помощник възпитателите и обслужващия персонал.

9.Мобилност на мениджърските и управленски функции на директора.

10.Усъвършенстване на взаимодействието учител – дете – семейство.

 

      ІХ. Общи условия

1.Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина.

2.Стратегията се приема на Педагогически съвет.

 1. Изпълнението на стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.

4.Стратегията се актуализира на 4 години, както и в случаи на значителни промени в организацията на работа на детската градина или при промяна на нормативната база.

 

Стратегията за развитие на ДГ „Чучулига“ е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 8/14.09.2016 г. и е утвърдена със заповед № 4/15.09.2016 г. на директора на детската градина. Същата е актуализирана и приета на заседание на педагогически съвет Протокол № 1/17.09.2018 г.