Правилник за дейността

Изтеглете Правилник за дейността за учебната 2018-2019 г. в .pdf формат

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧУЧУЛИГА“

гр. Шумен, ул.„Васил Дяков“ № 4, тел.054/828117 e-mail: chuchuliga_odz@abv.bg

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ЦОНКА РАЙЧЕВА

    ДИРЕКТОР НА ДГ „ЧУЧУЛИГА“

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧУЧУЛИГА“

Общи положения

Чл. 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

Чл. 2. Този правилник урежда:

 1. устройството и дейността на детската градина;
 2. организацията на предучилищното образование;
 3. функциите и управлението на детската градина;
 4. механизмите за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Чл. 3. С правилникът се определя организацията на предучилищното образование и подкрепата на личностното развитие на децата.

Чл. 4. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели на предучилищното образование, произтичащи от ЗПУО, Наредба № 5/2016 г. за предучилищно образование, останалите ДОС в образованието и конкретните условия в детска градина „Чучулига“.

Чл. 5. Правилникът е задължителен за всички лица намиращи се на територията на детска градина „Чучулига“ – педагогически и непедагогически персонал; ръководители на дейности, които не са дейности на ДГ; родители и други лица, извършващи периодични или епизодични дейности в детската градина.

 

 1. Водещи постановки и ориентири на дейността

Чл. 6. Нашите ценности са:

 • детето и детството;
 • споделената отговорност за всяко дете;
 • екипност и доверие;
 • професионализъм и подкрепа;
 • удовлетвореност и резултатност.

Чл. 7. От съществено значение за нашия успех е устойчивото развитие на детската градина като модерна институция за предучилищно образование.

Чл. 8. (1) Нашите цели са:

 • пълноценна социализация на детето в детската общност;
 • цялостно развитие на детето;
 • приоритетно насърчаване на емоционалната интелигентност у детето;
 • подкрепа на личностното развитие;
 • осигуряване на равен шанс за всички деца при постъпването им в училище.

(2) При изпълнението на нашите цели, ръководни са следните принципи на предучилищно образование:

 1. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
 2. Ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.
 3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
 4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяването на предучилищното образование.
 5. Запазване и развитие на българската образователна традиция в областта на предучилищното образование.
 6. Хуманизъм и толерантност.
 7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез български език.
 8. Иновативност и ефективност на педагогическите практики и в организацията на педагогическото взаимодействие с децата въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.
 9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на детската градина.
 10. Автономия за провеждане на образователни политики.

Чл. 9. Нашите политики отразяват нашите ценности и целите на предучилищното образование.

Чл. 10. Ние работим в сътрудничество и взаимодействие с родителите и по начин, който гарантира най-добрите интереси на детето.

Чл. 11. Детската градина осигурява необходимите условия за личностно ориентиране, учене чрез правене и резултатно обосновано педагогическо взаимодействие.

 

II . Статут на детското заведение

Чл. 12. (1) Детска градина „Чучулига“  е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца на възраст от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.

(2) Детска градина „Чучулига“ е общинска детска градина.

(3) Към детската градина e разкрита яслена групи за отглеждане на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст.

(3) Организацията на предучилищното образование е целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна.

Чл. 13. (1) Детска градина „Чучулига“ ползва имоти, които са публична общинска собственост, с адрес: гр. Шумен; ул. „Васил Дяков“ № 4;

 (2) Детска градина „Чучулига“ е юридическо лице и има:

 1. Собствен кръгъл печат;
 2. Шифър по Булстат (ЕИК).

Чл. 14. (1) Детската градина се помещава в специално проектирана и построена за целта сграда, намираща се в гр. Шумен.

(2) Сградата отговаря на нормативни изисквания за физическата среда.

(3) Капацитет на детската градина е както следва:

 1. Градински групи – 5 с общо 125 места;
 2. Яслена група – 1 с 20 места;

Чл. 15. (1) Детска градина „Чучулига“ носи отговорност за:

 1. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по време на престоя им в детската градина;
 2. изпълнението на Държавните образователни стандарти за предучилищно образование /ДОС за ПО/;
 3. изпълнението на държавните стандарти по чл. 22 на ЗПУО;
 4. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на имуществото.

Чл. 16. Детска градина „Чучулига“  осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 2. урежда самостоятелно устройството и дейността си;
 3. избира организацията, методите и средствата на възпитание, обучение и социализация за осигуряване на качествено образование;
 4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;
 5. определя организацията на предучилищното образование;
 6. определя, в съответствие с желанията на родителите и потребноситте и интересите на децата, педагогически допълнителни педагогически услуги и дейности, които не са дейност на детската градина.

Чл. 17. (1) В детска градина „Чучулига“ официален език е българският.

(2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език.

(3)Усвояването на български език в детска градина „Чучулига“ се осъществява в процеса на предучилищното образование чрез:

 1. обучение по образователно направление Български език и литература;
 2. обучение по останалите образователни направления;
 3. в процеса на общуване между участниците в предучилищното образование.

 

III. Прием и обхват на децата:

Чл. 18. Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците.

Чл. 19. (1) В детска градина „Чучулига“  записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места.

(2) Приемът на децата се организира от директора на детската градина и в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Шумен.

 (3) За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

 1. Писмена заявление до директора на детската градина.
 2. Копие от акта за раждане на детето.
 3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено преди постъпване на детето в ДГ.
 • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
 • Отрицателен резултат от васерман на един от родителите /за яслена група/.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, до три дни преди постъпване на детето в ДЗ.
 1. Допълнителни документи, съгласно Наредбата и Правилата за прием в детската градина.

 (5) Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина, родителите получават от директора.

(6) Информацията за приетите деца се оповестява на информационните табла за родителите и се оповестяват наличните свободни места.

(7) За отказ от постъпването на детето в детска градина „Чучулига“ се смята:

 1. Незаписано дете в срок от една седмица след оповестяване на резултатите по приема;
 2. Непостъпило в детската група дете до 10 септември на текущата година без да са оповестени уважителни причини за това;
 3. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни без да са оповестени уважителни причини за това;
 4. В случаите по т. 1, 2 и 3 имената на детето се заличават от списъчния състав на детската група и в информационната система.

Чл. 20. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в детската градина. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РЗИ.

Чл. 21. (1) Задължение на детската градина е да приема за приобщаващо образование деца със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания.

(2) Децата със СОП и/или с хронични заболявания при необходимост получават съответстващо ресурсно подпомагане и се обучават по специално изготвена за целта индивидуална учебна програма.

Чл. 22. Не се допуска отказ за приемане на дете по дискриминационни причини.

Чл. 23. При записването на детето родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник и попълват собственоръчно споразумение с детската градина за изпълнението му.

Чл. 24. При постъпване на децата в детска градина „Чучулига“:

 1. родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;
 2. родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.

Чл. 25. Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:

 1. предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската градина, групата и условията на работа;
 2. предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската група;

Чл. 26. (1) При постъпването на дете учителите създават индивидуално портфолио.

(2) Портфолиото се съхранява и ежедневно обогатява от учителите до изпращането на детето в училище.

(3) Портфолиото включва:

 1. информация за детското развитие;
 2. материали от продуктивната творческа и образователна дейност на детето;
 3. сведения за резултатите от периодичните антропометрични измервания;
 4. снимки;
 5. други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на детето.

Чл. 27. (1) Броят и съставът на детските групи се определя от директора на детската градина в началото на всяка учебна година и след съгласуване с финансиращия орган.

(3) Детските групи се сформират:

 1. по възрастов признак – първа, втора, трета и четвърта възрастова група;
 2. смесени възрастови групи – когато броя на децата не позволява формирането на възрастова/-и групи.

Чл. 28. (1) Средната месечна група, определена със заповед на кмета на общината и съгласно Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на децата е 16.

Чл. 29. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез регистриране на отсъствията в съответния раздел от дневника на детската група.

 Чл. 30. (1) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите чрез медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини.

(2) За отсъствието на децата за периода на регламентираните ваканции не се изисква представянето на документи.

Чл. 31. (1) При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, съгласно Наредба № 5/ 2006 г. за ДПК на месни паразитози.

Чл. 32. (1) В детската градина се сформират сборни групи при:

 1. Намаляване броя деца в група – под 12 деца;
 2. За периода на регламентираните със заповед на министъра на образованието ваканции за съответната учебна година;
 3. По изключение, при отсъствие на учител и невъзможността да се назначи своевременно негов заместник.

(2) Броят на сборните групите организирани в случаите посочени в ал. 1 се определя за определения период.

Чл. 33. (1) По желание, родителите могат да преместват детето си в друга детска градина или училище.

(2) Преместването се осъществява след писмено изразено желание на родителя и след заплащане на всички начислени такси.

(3) При преместване на деца от І и ІІ възрастови групи, детската градина издава служебна бележка.

(4) При преместване на дете от трета и четвърта група, се издава Удостоверение за преместване.

(5) След издаване на удостоверение за преместване, директорът уведомява писмено общинската администрация, където детето е включено в списъка на подлежащите на задължително обучение до 16 – годишна възраст.

Чл. 34. (1) Отписването на децата от детската градина се извършва:

 1. при постъпване в първи клас;
 2. по желание на родителите/ при преместване в друга детска градина или подготвителна група в училище;
 3. при уронване престижа на детската градина от родителя или от близки на детето, както и при нанесени сериозни материални щети на собствеността и базата на детската градина от детето или от негови близки/ с решение на Педагогически съвет /;
 4. при системно неспазване на отговорностите и задълженията от родителите, регламентирани с този правилник;
 5. при смяна на местоживеенето.

Чл. 35. При отписване на дете на родителите се връчва:

 1. медицинската карта, след направените задължителни вписвания от страна на кабинетната медицинска сестра оформена от медицинската сестра на градината, за подготвителна група;
 2. личното портфолио на детето.

Чл. 36. Децата от яслените групи се преместват в детската градина при навършване на 3-годишна възраст и сформиране на група в детската градина за следващата учебна година, ако родителите са заявили писмено желание за преместване в първа група градина.

 

 1. Ежедневен прием на децата

Чл. 37. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.

(2) Учебната година включва учебно и неучебно време.

(3) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

(4) Учебното време се организира в учебни седмици и учебни дни.

(5) Учебната седмица е с продължителност 5 дни и съвпада с работната седмица.

(6) Детската градина осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

(7) Началният час на сутрешния прием е 7.00 ч. и крайният час за изпращане на децата за деня е 19.00 ч.

Чл. 38. (1) За времето от 18.30 до 19.00 часа за децата, посещаващи детската градина, са организирани дежурни групи.

(2) В дежурните групи с децата работят по график учителите на детските групи – дежурни учители.

(3) Дежурните учители носят отговорност за:

 1. здравето и живота на децата;
 2. приемането и предаването им на родителите;
 3. коректното препредаване на информация от и към учителите на групата за всяко дете.

Чл. 39. Прием на дете след 8.30 ч. се допуска по уважителни причини и след предварителна заявка от страна на родителите от предходния ден.

      Чл. 40. (1) При предаването на децата от родителите, по време на сутрешния прием, се осъществява преглед на здравословното състояние на децата от кабинетната медицинска сестра и от 7.00 ч. до 7.30 ч. от  учителя в групата.

(2) В детската група не се допускат болни и недоизлекувани деца.

(3) В детската група не се приемат лекарства под какъвто и да е предлог.

Чл. 41. (1) В детската група не се допускат деца, носещи предмети, които могат да представляват заплаха за живота и здравето на самото дете или на останалите деца в групата.

(2) В детската група не се допускат деца с GSM, както и тяхното използване от детето.

 (3) В детската група не се допускат деца със златни накити или други скъпи предмети. Детската градина не носи отговорност за съхранението им дори когато са внесени незабелязано.

Чл. 42. (1) По време на сутрешния прием учителят на детската група организира:

 1. занимания по интереси за децата;
 2. индивидуални срещи с родителите за обмен на информация за детето.

(2) Сутрешният прием се осъществява от учителя на групата с помощта на помощник – възпитателя, като по този начин се гарантира безпроблемното ангажиране на учителя с различните дейности и сигурността на децата.

Чл. 43. Целодневният престой на децата включва разнообразни и добре балансирани занимания с детето и битови дейности – хранене, сън и др. съобразно възрастта на детето.

Чл. 44. Организацията на учебния ден за всяка детска група се изготвя от учителите на детската група и се утвърждава със заповед на директора.

Чл. 45. (1) Дневното разписание на учебния ден в учебно време включва редувани основни и допълнителни форми, а в неучебно време – само допълнителни форми.

(2) Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с потребностите на децата.

(3) Допуска се изменение на организацията на учебния ден по преценка на учителите и в зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата.

Чл. 46. (1) Ежедневният минимален престой на децата на открито е задължителен при температура на въздуха не по-ниска от 0 градуса.

(2) Децата не се извеждат навън при силен вятър и/или дъжд.

(3) Приемът и предаването на децата може да се осъществява и на двора на детската градина, при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината.

(4) През летния период дневният режим се осъществява изцяло навън.

Чл. 47. (1) В края на деня децата се предават лично на родителите.

(2) Детето може да бъде предадено на друг член от семейството след предварителна уговорка с родителите.

(3) Не се допуска предаването на деца:

 1. на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път;
 2. на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са дали писмено съгласието си за това);
 3. на непълнолетни братчета или сестрички;
 4. на родители във видимо нетрезво състояние.

Чл. 48. (1) При предаването на децата на родителите учителят споделя персонална информация за престоя на детето в групата, относно храненето, участието с организирани занимания и игри, комуникацията с другите деца.

(2) Споделената информация следва да почива на реални факти, да е уважителна към детската личност и предполагаща сътрудничество и партньорско взаимодействие между педагозите и семейството в интерес на детето.

Чл. 49. (1) Крайният час за напускането на детската градина е 19.00 ч.

(2) В случаите на невзети деца след 19.00 ч., дежурният учител се обажда на ротителите, а при необходимост търси съдействието на РУП.

 

 1. Организация на педагогическото взаимодействие в детската градина

Чл. 50. Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява при спазване на ДОС за предучилищно образование.

Чл. 51. (1) Предучилищно образование:

 1. се осъществява от квалифицирани учители и с помощта на помощник-възпитателите;
 2. се организира съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности на децата;
 3. се реализира в съдействие и партньорство с родителите;
 4. се подпомага от ЦПЛР и СОЗ.

Чл. 52. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни и допълнителни форми.

Чл. 53. (1) Основна форма на педагогическо взаимодействие с децата е педагогическата ситуация.

(2) Педагогическата ситуация е личностна среща на педагога с детето.

(3) Педагогическите ситуации се реализират само в учебно време и осигуряват постигането на:

 1. цялостно развитие на детето;
 2. придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения необходими за преминаването на детето към училищно образование.

(4) Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

 1. Български език и литература;
 2. Математика;
 3. Околен свят;
 4. Изобразително изкуство;
 5. Музика;
 6. Конструиране и технологии;
 7. Физическа култура.

(4) Броят на педагогически ситуации по всяко образователно направление и тяхната продължителност се определя от Програмната система на детската градина.

(5) Разпределението на педагогическите ситуации се осъществява седмично разпределение по образователни направления за всяка възрастова група.

(6) Учителите, работещи в смесени възрастови групи изготвят седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления за всяка възрастова подгрупа в групата.

Чл. 54. Отстраняването на децата от основни и допълнителни форми под какъвто и да е предлог е абсолютно забранено.

Чл. 55. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Чл. 56. (1) Процесът на предучилищното в ДГ „Чучулига“ е подчинен на прилагането Програмна система.

(2) Програмната система на ДГ „Чучулига“  е:

 1. част от стратегията за развитието на детската градина;
 2. предлага цялостна концепция за развитието на детето, с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел;
 3. създава условия за придобиването на компетентности по всяко образователно направление за всяка възрастова група;
 4. осигурява системност и последователност на прехода на детето в различите възрастови групи на детската градина и равен шанс на всяко дете при постъпване в училище;
 5. отчита спецификата възрастовите особености, на детската градина и детската група;
 6. определя механизмите на взаимодействие между участниците в предучилищното образование;
 7. приема се с решение на педагогическия съвет на детската градина.

(3) Програмната система на ДГ „Чучулига“  разпределя основните форми по следния начин:

 1. първа група – 11;
 2. втора група – 13;
 3. трета група – 15;
 4. четвърта група – 17.

(4) разпределението на основните форми в ДГ „Чучулига“ по образователни направления поставя акцент върху физическата култура, предвид определящото място на двигателната активност за цялостното развитие на детето.

Чл. 57. Учителите избират алтернативни познавателни книжки и учебни помагала за работа след добро познаване, съобразеност с конкретиката на детската група и програмната система на детската градина.

Чл.58. Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищно образование определя очаквания минимум знания, умения и отношения като резултат от възпитанието, обучението и социализацията на децата.

Чл. 59. (1) За постигането на очакваните резултати учителите имат право и носят отговорност за професионалния си избор на подходящи методи и средства.

(2) Предпочетените педагогически технологии:

–    включват приоритетно интерактивни методи и подходи;

–    използване на съвременни информационни средства;

–    съответстват с потребностите и интересите на съвременното дете;

–    насоченост към ангажирано участие на детето;

–    предлагат възможности за избор на дейност от страна на детето;

Чл.60. (1) Учителите самостоятелно изготвят тематично разпределение за всяка възрастова група в контекста и като част от програмната система.

(2) Не се допуска избор на теми, които са дискриминиращи по отношение на детето и неговото семейство.

Чл. 61. Проследяването на индивидуалното развитие на детето се осъществява:

 1. като съпоставимост с очакваните резултати – Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищно образование;
 2. от учителите на детската група;
 3. при спазване на изискванията за организиране на педагогическа диагностика;
 4. периодично: в началото на учебната година – входящо ниво и в края на учебната година – изходно ниво и текущо: в процеса на педагогическото взаимодействие;
 5. при необходимост се реализира и междинно ниво в четвърта възрастова група;
 6. за проследяването на резултатите от предучилищното образование се използва избран от учителите инструментариум;
 7. резултатите се вписват коректно в съответния раздел на дневника на детската група;
 8. получените резултати за база за планиране на образователното съдържание;
 9. за индивидуалните постижения на детето се информират по подходящ начин родителите;
 10. не се допуска етикиране на база констатирани затруднения;
 11. при констатирани затруднения от страна на детето се организира допълнителна индивидуална работа с детето.
 12. на диагностициране подлежи всяко дете независимо по кое време е постъпило в ДГ.

Чл. 62. (1) В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на четвърта група установява готовността на детето за училище.

(2) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

Чл. 63. Портфолиото, отразяващо личните образователни постижения на детето, се предава на родителите с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между тях и институциите в интерес на детето и неговото развитие.

Чл. 64. (1) Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно образование на децата от подготвителните групи в края на предучилищното образование.

(2) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година.

(3) Удостоверението за задължително предучилищно образование описва готовността на детето за постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати.

(4) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването в  допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Чл. 65. (1) Организираните форми и дейности с децата в театрално-музикалната зала и физкултурен салон се осъществяват от учителя по музика и учителите на групата и при спазване на предварително утвърден график.

(2) Учителят по музика в детската градина провежда заниманията по музика с децата в детски групи по предварително изготвен и утвърден от директора график.

Чл. 66. (1) Физическата среда в занималнята и допълнителните помещения се организира, съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата и в подкрепа на детското развитие.

(2) Във всяка занималня се обособяват кътове/ателиета за занимания и игри с малки групи деца /подгрупи, организирани по формален признак по инициатива на учителите или по избор на децата.

(3) Предметно-дидактичната среда в детската група е необходимо да отговаря на следните характеристики:

–    вариативна и мобилна;

–    интересна и привлекателна;

–    развиваща и стимулираща;

–    гарантираща възможности за избор;

–    съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.

    (4) За пълноценното двигателно развитие на децата, дворното пространство е разпределено като:

 1. възможности за позициониране на различните възрастови групи;
 2. обезопасено и естетически оформено;
 3. с обособени площадки за организирани спортни занимания, спортно-подготвителни игри и упражнения по безопасност на движението по пътищата;
 4. оборудвани със съвременни детски съоръжения;
 5. обособено пространство за сцена на открито.

 

 1. Педагогически дейности, които не са дейност на детската градина

Чл. 67. (1) По желание на родителите, удостоверено с писмено заявление, в детската градина се организират педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

(2) В началото на всяка учебна година с решение на педагогическия съвет се определя какви да бъдат те според постъпилите оферти.

(3) Провеждането на този вид педагогически услуги се извършва от квалифицирани преподаватели, с които се сключват договори.

(4) Родителите заплащат индивидуално обявените такси лично на ръководителите на допълнителните дейности.

 

VII. Организация на задължителната предучилищна подготовка на децата

Чл. 68. Подготовката на децата за училище е задължителна две години преди постъпването им в първи клас, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5 години.

Чл. 69. Родителите не заплащат такса за обучението на децата в подготвителна група.

Чл. 70. Приемът на деца, непосещавали ДГ, в подготвителна група се осъществява съгласно разпоредбите на раздел Първи от настоящия правилник.

Чл. 71. (1) Отлагането на дете от постъпване в първи клас става не по-късно от 30 май в годината на навършването на 7-годишна възраст.

(2) Отлагането по т. 1 се осъществява с решение на РЕПЛР към РУО – Шумен.

(3) Записването на детето в ПГ се извършва след представянето на решението на РЕПЛР.

(4) Подготовката на детето за училище се осъществява по предварително изготвен индивидуален план.

Чл. 72. (1) След писмено изразено желание от страна на родителите, 5-годишните деца могат да бъдат подготвяни за постъпване в първи клас на 6 години.

 1. Решението на родителите е окончателно и не подлежи на промяна.
 2. Родителите информират лично директора на детската градина за това свое решение не по-късно от 1 март на предходната учебна година (преди постъпването му в ПГ 5-годишни).
 3. Решението на родителите за по-ранното постъпване на дете в първи клас следва да е аргументирано в интерес на детето и обсъдено с учителите на групата.

Чл. 73. Подготовката на децата за училище в ДГ „Чучулига“ се осъществява:

 1. в специално организирани за целта подготвителни групи, сформирани по възрастов признак – трета група и четвърта група;
 2. при необходимост – в смесени възрастови групи.

Чл. 74. (1) Децата, включени в задължително предучилищно образование, две години преди постъпването им в първи клас получават комплект безплатни познавателни книжки.

(2) Познавателните книжки за 5 и 6-годишните деца се закупуват с целеви средства на държавно финансиране.

 (3) Учебните помагала са лични и се предоставят еднократно за една учебна година.

(4) За периода на учебната година познавателните книжки и учебни помагала на децата се съхраняват на специално обособени за целта места в групите.

(5) Получените учебни помагала не подлежат на връщане или повторно използване.

Чл. 75. Педагогическото взаимодействие в трета и четвърта група се реализира:

 1. в съответствие с изискванията на ДОС за предучилищно образование;
 2. при приоритетното използване на игри, като водеща детска дейност и като обучителен метод;
 3. при използването на индивидуален и диференциран подход за осигуряване на равен шанс на всяко дете при постъпване в училище;

Чл. 76. (1) Предучилищното образование не допуска задаването на домашна работа и работа с познавателните книжки с родителите в къщи.

(2) При отсъствие на детето учителите работят допълнително с него в определеното за целта време.

Чл. 77. Подготовката на децата за ограмотяване е съобразена с достигнатото индивидуално ниво в развитието на детето и не включва дейности на същинското ограмотяване, което е в компетентностите на обучението в първи клас.

Чл. 78. Задължителният характер на подготвителните групи изисква редовна посещаемост на децата през учебната година.

Чл. 79. (1) За децата невладеещи български език се осигурява допълнително обучение по специализирана методика.

(2) Допустими са отсъствия само по уважителни причини:

 1. заболяване;
 2. семейни причини.

Чл. 80. (1) Отсъствията на децата се регистрират ежедневно в дневника на група от учителите.

(2) Отсъствието на детето се отбелязва с наклонена черта – диагонал, съгласно указанията за водене на формата.

(3) При представяне на съответния документ за извинение на направените отсъствия, по решение на педагогическия съвет, наклонената черта се пресича с друга в обратна посока.

Чл. 81. Директорът на детската градина носи отговорност за пълен обхват на децата подлежащи на ЗПП.

Чл. 82. (1) Директорът на детската градина, ежемесечно изпраща данни за извинни и неизвинени осъствиа,  на детето отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни причини.

(2) Информацията се изпраща за периода на учебното време: 15 септември – 31 май.

Чл. 83. (1) През учебната година децата могат да бъдат премествани по желание на родителите в друга подготвителна група в ДГ или такава в училище.

(2) Преместването се извършва след:

 1. подадено писмено заявление от страна на родителите;
 2. заплащане на всички дължими такси;
 3. издаване на удостоверение за преместване.

Чл. 84. При преместване през учебната година детето получава индивидуалните си учебни помагала и пособия.

Чл. 85. (1) В края на учебната година учителите на ПГ 6-годишни установяват училищната готовност на децата.

 (2) Получените резултати от проследяването на постиженията на децата се вписват в Удостоверение за задължително предучилищно образование.

Чл. 86. (1) Децата, завършили четвърта подготвителна възрастова група, получават Удостоверение за завършена подготвителна група.

       (2) При необходимост в документа се правят препоръки за насочване на бъдещия ученик към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

(3) Дубликат на удостоверение се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналът е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

Чл. 87. При изписването на децата за постъпване в училище, децата от ПГ-6-годишни получават:

 1. Удостоверение за завършена подготвителна за училище група;
 2. Личният си медицински картон;
 3. Личното си портфолио, съхраняващо материали от постъпването им в детската градина.

Чл. 88. Децата се изпращат в училище със специално организирано тържество с участието на родителите и учителите от началното училище.

Чл. 89. При записването на децата в училище родителите представят издаденото от детската градина Удостоверение за завършена подготвителна група.

 

VIII. Здравно осигуряване

Чл. 90. (1) Медицинското обслужване на децата от ДГ „Чучулига“ се осъществява от кабинетна медицинска сестра и медицински сестри в яслената група.

(2) Кабинетната сестра посещава детски групите.

Чл. 91. (1) Кабинетната медицинска сестра има следните задължения и отговорности:

 1. извършва сутрешния филтър при приемането на децата, установява здравословното им състояние в присъствие на родителя. При установяване на признаци на заболяване не приема детето и насочва родителите към личния лекар;
 2. организира и провежда здравно-профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори по предварително утвърден със заповед на директора план;
 3. осъществява комуникация с личните лекари на децата с цел установяване на особености в здравословното им състояние и редовно извършване на имунизациите;
 4. децата със СОП и/ или хронични заболявания са под специално наблюдение на медицинския специалист на детската градина;
 5. периодично провежда антропометрични измервания и ги отразяват в здравно-профилактичната карта. Информацията от проведените измервания се съхранява и в портфолиото на детето;
 6. води нужната документация за всяко дете и редовно попълва медицинските картони на децата;
 7. ежедневно осъществява контрол на качеството на хранителните продукти и готовата храна;
 8. ежедневно извършва проверка на хигиенното състояние на групите, коридорите, кухнята и проведените дезинфекционни мероприятия, отразява резултатите писмено;
 9. контролира хигиенните изисквания за поддръжка на дворното пространство и предприема необходимите мерки за неговото обезопасяване;
 10. в дните на отсъствие на медицинската сестра, същите задължения и отговорности се поемат от учителите на групите. При необходимост помощ оказва съответното медицинско лице, работещо в яслената група.

Чл. 92. Медицинските сестри извършват провеждането на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания.

Чл. 93. (1) При заразно заболяване се изолират карантинираните групи и деца.

(2) Не се допуска участие в общи дейности на детската градина и сливане на групи при обявена карантина.

Чл. 94. Медицинските сестри в яслената група извършват филтър на децата от яслата, който включва опаразитяване, телесна температура, оглед на кожата и гърлото.

Чл. 95. (1) Контролът върху изпълнение на задълженията на медицинските специалисти в яслената група се осъществява от директора на детската градина.

(2) При нарушения от страна на медицинското лице или отказ за изпълнение на поставени от директора задачи, директорът писмено информира кмета.

 1. Детски отдих и туризъм

Чл. 96. Ръководството на детската градина организира отдиха на децата, при спазване на нормативно регламентираните изисквания за организиране и провеждане детски и ученически отдих и туризъм.

Чл. 97. По желание на родителите, ръководството на детската градина организира еднодневни екскурзии.

Чл. 98. Фирмата извършваща туристическа дейност се избира с решение на педагогическия съвет и след обсъждане на офертите с родителите по групи.

Чл. 99. Определените със заповед ръководители, на различни форми на организиран отдих и туризъм, носят персонална отговорност за опазване живота и здравето на децата от момента на поемането им в сборния пункт, по време на отдиха, до предаването им на родителите/ настойниците.

Чл. 100. Детските групи за организиран отдих/туризъм се сформират след попълнена от родителите декларация за информирано съгласие.

Чл. 101. (1) Сумите за провеждане на екскурзии на децата се събират от родителите.

(2) Родител от групата съхранява в получените средства до предаване на фирмата-организатор.

 1. Организация на детското хранене

 Чл. 102. Храненето в детска градина „Чучулига“ се регламентира от системата за контрол и безопасност на храните (НАССР).

 Чл. 103. (1) В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално хранене и по рецептурник, одобрен от МЗ.

(2) Менюто се изготвя ежемесечно от Община Шумен.

Чл. 104. Здравословното хранене на децата на възраст от 10 месеца до 7 години в ДГ „Чучулига“ се постига чрез:

 1. прием на пълноценна и разнообразна храна;
 2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове;
 3. ограничаване приема на мазнини, захар и сол;
 4. прием на достатъчно течности.

Чл. 105. Приемането на хранителни продукти от фирмата доставчик е задължение на ЗАС и работещите в кухнята на ДГ „Чучулига“.

Чл. 106. (1) Хранителните продукти се съхраняват в подходящо помещение.

(2) ЗАС носи отговорност за правилното им съхранение и спазване срока на годност.

(3) Със заповед на директора са утвърдени:

 1. инструкция за начина на съхранение на хранителните продукти;
 2. инструкция за почистване и дезинфекция на хладилните съоръжения.

Чл. 107. Работещите в кухнята носят отговорност за съхранението на продуктите, получени от склада до влагането им.

Чл. 108. ЗАС изработва требвателния лист до 10.00 ч.

Чл. 109. Готвачът отговаря за количеството, качеството, вида и влагането на изписаните продукти.

Чл. 110. От храната се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса в продължение на 48 часа.

Чл. 111. Храната се разпределя от готвача под контрола на медицинската сестра.

 Чл. 112. Храната се получава в групите по определен график и се разпределя от помощник-възпитателя, а в яслените групи от детегледачите.

Чл. 113. Медицинската сестра и учителите контролират ежедневно разпределянето и консумирането на храната.

Чл. 114. Съобразно изискванията на РЗИ, хранителни продукти, които не са приготвени в кухнята на детската градина, се приемат със сертификат от производителя и срок на годност.

Чл. 115. Децата се хранят 4 пъти дневно.

Чл. 116. (1) По време на храненето се ползват необходимите съдове и прибори като според възрастта на децата се включват постепенно вилица и нож.

(2) Не се допуска смесване на чисти и мръсни съдове.

Чл. 117. Според възрастта се спазват и изискванията за:

 1. култура на храненето;
 2. самообслужване по време на храна;
 3. правила за самостоятелно подреждане.

Чл. 118. Контролът по количеството и качеството на храната се осъществява ежедневно от директора и медицинската сестра.

Чл. 119. Родителите се информират ежеседмично за менюто на децата по дни писмено, на специално организирано за целта табло.

 1. Такси за посещението на децата в детската градина

Чл. 120. За посещението на родителите в детската градина родителите ежемесечно заплащат такси.

Чл. 121. Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината и Вътрешни правила на детската градина.

Чл. 122. (1) Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия месец и в съответствие с нормативните документи, регламентиращи тази дейност.

(2) Преференциите, които ползват родителите при заплащане на таксите, се определят от съответните нормативни документи.

Чл. 123. За дните, през които децата отсъстват не се заплаща такса.

Чл. 124. (1) Правото на намалена такса се доказва от родителите, чрез представяне на необходимите документи и попълване на обща декларация при ЗАС на детската градина.

(2) Необходими документи за ползване на преференциални такси:

 1. за две и повече деца в семейството, посещаващи детско заведение – копия от удостоверенията за раждане на децата;
 2. експертно решение от ТЕЛК за дете или родител/и със степен на инвалидност;
 3. удостоверение за раждане на детето при неизвестен родител;
 4. копие от смъртен акт при починал родител;
 5. удостоверение при родител редовен студент.

     (3) Ползването на намалена такса влиза в сила от месеца, следващ подаването на документите за преференции.

Чл. 125. Присъствените дни се изчисляват от учителите на групата според регистрираните присъствия на детето в дневника на групата.

Чл. 126. (1) До 1-во число на всеки следващ месец учителите от втора смяна предоставят на ЗАС следните данни за начисление на таксите за предходния месец.

(2) Информацията съдържа следните данни:

 1. трите имена на детето;
 2. брой присъствени дни;

(3) За грешно вписана информация, учителят, попълнил данните и удостоверил това с подписа си носи дисциплинарна отговорност.

Чл. 127. (1) Таксата се заплаща всеки месец от 1-во до 10-то число на текущия месец.

(2) Родителят получава квитанция, доказваща платената такса и има задължението да я пази една година за справка при необходимост.

(3) При неиздължаване на таксите повече от два месеца, децата се отписват от детска

 

ХII.Безопасни условия на предучилищното образование в детската градина

Чл. 128. Условия, изисквания и правила за безопасно и здравословно провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност в детската градина:

 1. Сградата на детска градина „Чучулига“ е изградена в съответствие с дейностите, извършваща се в нея.
 2. Подовете в занималните и спалните са покрити с паркет.
 3. Коридорите, тоалетните, стълбището, кухненския блок, пералното помещение, складовете са покрити с мозайка.
 4. Таваните и стените са изработени от материали, които не отделят вредни емисии.
 5. Във всички помещения има условия за приоритетно естествено осветление.
 6. Вратите и аварийните изходи се отварят отвътре навън безпрепятствено.
 7. Аерацията на занимални, спални и другите помещения се извършва през обезопасени с комарници прозорци.
 8. 8. Вратите на електрическото табло са заключени.

Чл. 129. (1) За осигуряване на безопасни условия, обучение и труд при провеждането на възпитателна и учебна дейност в детската градина и при извършване на трудова дейност се спазват установените в Република България единни правила, норми и изисквания по отношение на:

 1. Машини, съоръжения, апарати, уреди, материали, вещества.
 2. Електрически инсталации, отоплителни и аспирационни инсталации.
 3. Строителни конструкции.
 4. Вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения.
 5. Ергономични условия на възпитание, обучение и труд.
 6. Микроклимат (температура на въздуха, влажност).
 7. 7. Организираното предвижване на децата, педагогическия и непедагогическия персонал като пешеходци или пътници в транспортните средства.

(2) За осигуряване на безопасни условия се спазват установените в Република България правила, норми и изисквания когато педагогическия и непедагогическия персонал или лица от други организации извършват самостоятелна или съвместни дейности.

Чл. 130. Организация на дейностите по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

 1. Ползването на ел. уреди, машини и съоръжения, апаратура и други става след задължителна проверка на годността им и съобразно указанията на производителя за експлоатация.
 2. Ел. таблата се проверяват периодично за тяхната изправност, както и годността на ел. инсталацията по токови кръгове в съответствие с нормативните изисквания.
 3. Забранява се отварянето на ел. таблата от външни лица и от персонала и отстраняването на повредите на същите.
 4. При експлоатация, ремонт и поддръжка на ел. инсталацията, ел. уредите и съоръженията се спазват изискванията на действащите Наредби.

Чл. 131. При възникване на повреди в ел. инсталацията, се изключва гл. прекъсвач на ел. захранването и се уведомява директора.

Чл. 132. Противопожарните съоръжения и техника се проверяват периодично за състоянието им и годността им за използване при евентуално възникване на пожар.

Чл. 133. (1) Длъжностните лица в детската градина имат задължения за осигуряване безопасни условия на труд, възпитание и обучение на децата.

(2) В детската градина се сформира група за работа по БУВОТ, членовете на която се избират на общо събрание.

(3) В групата има представители на педагогическия  и непедагогически персонал.

(4) Групата организира, ръководи и контролира дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.

(5) Длъжностното лице, назначено със заповед на директора провежда начален и периодичен инструктаж, с цел лицата, постъпващи на работа да бъдат запознати с ПБУВОТ, Правила за опазване здравето и живота на децата, Пропусквателния режим в детската градина, Основните правила по безопаснаст и хигиена на труда, Изискванията за работа с електроуреди и на работното място и т.н.

(6) Началния и периодичен инструктаж се провеждат през работно време, по предварително изготвен план и се регистрират в съответната книга за инструктажи.

Чл. 134. Не се допускат на работа лица, които не са инструктирани.

Чл. 135. Директорът на детската градина носи отговорност за изпълнението на всички изисквания на нормативните актове, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд и опазване здравето и живота на работещите.

Чл. 136. Директорът на детската градина, в качеството си на работодател, реализира мерки за създаване на вътрешна система от правила и изисквания за безопасна работа, съобразена с установените в страната норми и обхващаща всички дейности.

Чл. 137. Директорът на детската градина организира трудовия процес, като се стреми да отстранява в максимална степен съществуващите рискови фактори за живота, здравето и работоспособността на децата и служителите в детското заведение.

Чл. 138. Директорът на детската градина осъществява взаимодействие и координира дейността с органите на Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на околната среда и местните органи на държавна власт по осигуряване безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Чл. 139. Директорът на детската градина утвърждава със заповед и контролира провеждането на различните видове инструктажи, като предварително утвърждава всички инструкции и правила за работа.

Чл. 140. Директорът носи отговорност за:

 1. осигуряване на необходимото обучение и за безопасните условия на труд;
 2. организиране на дейности за противапожарна охрана;
 3. разработването на система за предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари;
 4. взаимодействието с отговорните институции и със служителите за медицинска помощ, за противопожарна охрана и гражданска защита за осигуряване безопасността на работещите;
 5. недопускане на работа лица със заболявания и състояние, противопоказни на съответния вид работа;
 6. осигуряване на необходимото работно облекло и необходимите лични предпазни средства;
 7. уведомлението по надлежния ред на общинска администрация, РУО, Инспекцията по труда и социалните грижи, Прокуратурата и Гражданската защита в случаи на тежки аварии и злополуки;
 8. 8. установяването, разследването и регистрацията на всяка станала злополука и известните му професионални заболявания по ред и начин, определени със закон.

Чл. 141. Всички служителите и работници в детската градина са длъжни да се явяват на работа в състояние, което позволява да изпълняват възложените им задачи.

Чл. 142. Да спазват трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на нормативните актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

Чл. 143. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които могат да пострадат от техните действия или бездействия.

Чл. 144. Да се убедят преди започване на работа в безопасното състояние на работното оборудване, което използват или обслужват.

Чл. 145. Всеки служител е длъжен да уведоми съответните длъжностни лица за всички повреди и аварии, които създават опасност за тяхното, на децата и на други служители здраве.

Чл. 146. При какъвто и да е инцидент с дете задължително да бъде уведомяван Директора.

Чл. 147. В детска градина „Чучулига“ се поддържа необходимия минимум от медикаменти за долекарска помощ. Те се съхраняват в специално определено за целта място – кабинета на мед. сестра. Достъпа на деца до тях е абсолютно изключен.

Чл. 148. При провеждане на планирани или спешни ремонти, на ремонтни дейности на уреди, апарати, осветителни, вентилационни, ВиК инсталации, строително-монтажни дейности в сградата и на двора задължително се спазват всички изисквания за обезопасяване.

Чл. 149. Работещите в детската градина са задължени:

 1. Да поддържат ред на работното си място и при приключване на работния ден, да го оставят чисто и подредено.
 2. Да повишават квалификацията, хигиената на труда и противопожарната охрана.
 3. Да се грижат за личната си безопасност и безопасността на децата.
 4. Да сигнализират своевременно при добиване на информация за детето в риск или дете жертва на насилие.

Чл. 150. (1) Учители са длъжни за осигуряват необходимите условия за безопасност на децата във всеки един момент от престоя им в детската градина.

(2) При възникнала опасност, незабавно да се информира медицинската сестра и директора на детската градина за предприемане на спешни мерки.

(3) Да не се оставят децата без контрол под какъвто и да е предлог.

(4) Да не допускат достъп на децата до отворени балконски врати, стерилизатори и лекарства.

(5) Да се грижи за създаване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд вътре в детската градина като:

 1. Подсигурява безопасни материали и играчки за работа с децата.
 2. Учителките проследяват какви материали се внасят от децата в групите и дали те не са опасни за децата;
 3. Поставя на безопасно място остри и чупливи материали.
 4. Не поставя върху дидактическите шкафове тежки предмети.
 5. Следи за състоянието на ел. инсталацията в групата.
 6. Спазва хигиенните изисквания за създаване на добър миклоклимат в групата (осветление, отопление, проветривост, влажност на въздуха).

 (6) Извеждането и връщането на децата от и до помещението за допълнителни педагогически услуги се извършва от учителката в групата на съответния преподавател срещу подпис.

(7) Да се планират и реализират задачи по теми, подчинени на правилата за безопасно движение и да се организират практически занимания с децата за безопасно поведение при бедствия, аварии и катастрофи.

(8) Учителите планират и реализират теми, подчинени на Правилника за ЗБУТ; на Програма за децата от предучилищна възраст за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари; достъпни теми за децата, отнасящи се до Правилата за улично движение; превенции на насилието и риска; и др.;

(9) Учителите носят пряка отговорност за безопасността на условия в детската група и при организирани дейности извън детската градина.

Чл. 151. Помощник-възпитателят в детската група се грижи за създаване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд вътре в групата като:

 1. спазват хигиенните и безопасни изисквания за работа в детската градина;
 2. съхраняват под строг контрол почистващи и дезинфекционните химически препарати;
 3. 3. при ползване на стерилизаторите спазват инструкциите и отразяват времетраенето в тетрадка; изваждат съдовете от стерилизатора само при изключено положение;
 4. 4. при почистване на прозорците ползват стълби и се грижат за своята безопасност.
 5. 5. при почистване на двора сигнализират за счупени уреди;
 6. 6. периодично проверяват състоянието на всички легла, столчета, шкафове и др. инвентар и при нужда търсят начин за отстраняване на повредите;
 7. 7. носят отговарност за живота и здравето на децата до завръщане на учителките, когато те отсъстват за кратко;

Чл. 152. За извършване дейности по осигуряване безопасни условия за възпитание, обучение и труд в детската градина се водят следните документи:

 1. Книги за инструктаж – начален и периодичен, извънреден.
 2. Дневник за регистриране, отчитане и анализиране на злополуките или бланки за същото.

 ХIII. Участници в предучилищното образование

          Деца

Чл. 153.  (1) Децата имат следните права:

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. 3. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 4. 4. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 5. 5. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 6. 6. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 7. 7. да участват в проектни дейности, според възрастовите си възможности;
 8. 8. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

Чл. 154. (1) Детска градина „Чучулига“ осигурява подкрепа за личностно развитие на децата съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

(2) Детската градина   самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:

 1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
 2. изграждане на позитивен организационен климат;
 3. утвърждаване на позитивна дисциплина;
 4. развитие на общността в детската градина.

(3) Изграждането на позитивен организационен климат се осъществява в условията на сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на предучилищното образование.

(4) При работата с децата, детска градина „Чучулига“  основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, която се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

(5) При работата с децата детската градина   основава дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях.

Чл. 155. (1) Детската градина има етичен кодекс на общността, който се приема от представители на педагогическия съвет и обществения съвет и по ред, определен в този правилник.

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем начин и се поставя на видно място в сградата на детската градина.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на детската градина.

Чл. 156. (1) На децата в детската градина се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете.

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детската градина работят психолог и логопед.

Чл. 157. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където е детето – в детската градина.

Чл. 158. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва:

 1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 2. допълнително обучение по образователни направления;
 3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
 4. допълнителни консултации по образователни направления;
 5. 5. занимания по интереси;
 6. 6. библиотечно-информационно обслужване;
 7. 7. грижа за здравето;
 8. 8. поощряване с морални и материални награди;
 9. 9. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 10. 10. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
 11. 11. логопедична работа.

(2) Общата подкрепа се осигурява от детската градина и в партньорство с центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 159. Детската градина   създава условия за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, в т.ч. за обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи.

Чл. 160. Заниманията по интереси се организират от детската градина   за развитие на способностите и на компетентностите на децата, за изява на дарбите им в областта на изкуствата, спорта, науките, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Чл. 161. (1) Децата се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в предучилищното образование, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и състезания за деца от предучилищна възраст.

 (2) Наградите се раздават при използването на специален ритуал утвърден със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет и след съгласуване с обществения съвет на детска градина „Чучулига“

 

Родители

Чл. 162. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез:

 • индивидуални консултации;
 • родителски срещи;
 • обучения;
 • всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо.

Чл. 163. Родителите имат следните права:

 1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
 2. да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. да се запознаят с програмната система в детската градина;
 4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градини по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;
 6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;
 7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.

Чл. 164.  (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;
 2. да запишат детето си в детска градина или училище, в което се осъществява задължително предучилищно образование по избор;
 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правила на детската група;
 4. да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 6. да участват в родителските срещи;
 7. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 8. да спазват началото и края на учебния ден в детската градина;
 9. да изпращат детето си в ДГ здраво, чисто и с удобни дрехи;
 10. редовно и в срок да заплащат дължимата такса, съгласно утвърдените правила.

 (2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация са длъжни да гарантират постигането на целите на предучилищното образование, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

 

Педагогически специалисти и помощник-възпитатели

Чл. 165. (1) Учителите, директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.

(2) Педагогически специалисти са и ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите и треньорите по вид спорт.

(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:

 1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата в детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 2. по управлението на детската градина и ЦПЛР.

Чл. 166. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил.

 (2) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

Чл. 167. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

 1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
 2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон;
 3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина;
 4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
 5. да повишават квалификацията си;
 6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

 1. да осъществяват обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните образователни стандарти;
 2. да опазват живота и здравето на децата по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
 3. да зачитат правата и достойнството на децата, родителите и другите участници в предучилищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от родителите, административните органи и обществеността.

Чл. 168. (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от училищното настоятелство.

(2) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа на деца и че това не са били деца, с които педагогическият специалист е работил в същия период.

(3) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Чл. 169. Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на директора на детската градина.

Чл. 170. Работещите в детската градина са длъжни да спазват етичния кодекс на детската градина.

 

ХIV.Управление на детската градина

Чл. 171. (1) Орган за управление и контрол на детската градина е директорът.

(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.

(3) Директорът на общинска детска градина организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Чл. 172. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директорите на общинските детски градини в системата на предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по административен ред пред кмета на общината.

(3) Административните актове на директорите на институциите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 173. При управлението и контрола на учебната, учебно-творческата, спортната и административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори.

Чл. 174. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от институцията.

(2) Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от кмета на общината.

(3) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, общинският кмет сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор“.

Чл. 175. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва детската градина както и други лица.

(5) Директорът на детската градина, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 176. (1) Педагогическият съвет в детската градина:

 1. приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
 2. приема правилник за дейността на детската градина;
 3. 3. приема годишния план за дейността на детската градина;
 4. 4. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
 5. 5. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;
 6. 6. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
 7. 7. прави предложения на директора за награждаване на деца;
 8. 8. определя символи и ритуали на ДГ и други отличителни знаци;
 9. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на детската градина;
 10. 10. запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото изпълнение;
 11. 11. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от децата и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
 12. 12. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

(3) Документите по ал. 1 т. 1-5 се публикуват на интернет страницата на детската градина.

 1. XV. Партньорства и комуникации на детската градина

Чл. 177. (1) ДГ „Чучулига“ има за свой основен приоритет осигуряването на широка обществена подкрепа.

(2) Взаимодействието със социалните партньори на детската градина включва:

–    останалите детски градини в населеното място;

–    училище ІХ ОУ „П. Волов“;

–    Читалище „Асен Златаров“ и библиотека;

 

Чл. 178. Работата със социалните партньори се координира от директора и има за цел да обогати педагогическия процес и да способства за популяризирането постиженията на децата и техните учители.

 Чл. 179. (1) За взаимодействието с училище ежегодно се разработва план за работа, който се подписва от всички заинтересовани страни (ДГ и училищата) и създава условия за безпроблемен преход към училищно обучение на децата от ПГ.

(2) Работещото партньорство с институциите е насочено към разбиране и отношение към детската градина като към модерно, развиващо се и най-добре реформирано звено на образователната система.

 

XVI. Задължителна документация

 Чл. 180. Задължителната документация се води и съхранява в съответствие с Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.

Чл. 181. Със заповед на директора се определят длъжностните лица за воденето и съхранението на задължителната документация в детската градина.

Чл. 182. Контрол по изпълнението на държавните образователни стандарти за  информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование осъществява директора на ДГ „Чучулига“

 

ХVII. Обществен съвет на детската градина

Чл. 183. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението й.

Чл. 184. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от съответната институция.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина.

(3) На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 185. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на детските градини участва и представител на настоятелството.

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 186. (1) Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 187. (1) Общественият съвет в детската градина:

 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи и при обсъждане на избора на униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет;
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;
 6. 6. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 7. 7. съгласува избраните от учителите познавателни книжки;
 8. 8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 9. 9. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на ДГ.

(2) При неодобрение от обществения съвет документите се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(3) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.

Чл. 188. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

XVIII. Финансиране на дейността на детската градина

Чл. 189. (1) ДГ „Чучулига“ е на делегиран бюджет.

(2) Сградата на детската градина, както и всички материални активи са общинска собственост.

(3) Финансирането на детската градина става от държавни и местни дейности.

(4) Бюджетът се формира в началото на всяка финансова година.

Чл. 190. Възможности за допълнителни приходи – разработване на образователни проекти, приходи от базари и дарения.

 

XIХ. Материално-техническа база

Чл. 191. (1) За целите на дейността си ДГ „Чучулига“ разполага с добре изградена и подържана материално-техническа база.

(2) Отговорност за опазването на материалната база носят всички работещи в детската градина.

(3) Материално-отговорно лице е ЗАС.

Чл. 192. Работещите в детската градина и децата имат право да ползват безпрепятствено и по предназначение наличната МТБ.

Чл. 193. (1) Работещите и родителите са длъжни да опазват материалната база на детската градина.

(2) Родителите и учителите са задължени да възпитават децата в опазването и поддържането на добър вид на мебелите и предметите от интериора, съобразно възрастта на децата.

Чл. 194. При допусната повреда виновното поведение се санкционира.

 

XХ. Пропускателен режим и сигурност на децата

Чл. 195. (1) Пропускателният режим в ДГ „Чучулига“ се осигурява чрез специално разработени за целта и утвърдени от директора правила.

(2) Правилата се поставят на видно място и работещите и родителите се запознават с тях срещу подпис, като по този начин се създават условия за безопасността на децата, опазване имуществото на детската градина и други нарушения на обществения ред.

(3) Пропускателният режим се организира от дежурните служители, определени със заповед да се грижат за различните входове.

(4) Не се допуска влизането на външни лица без разрешение на директора на детската градина.

(5) Забранява се пушенето на територията на ДГ и двора, внасянето на горивни и запалителни материали,огнестрелно оръжие и други предмети, които могат да причинят нараняване.

(6) Спирането на автомобили в двора на детската градина е абсолютно забранено. Пропускането и престоя на автомобили, осигуряващи снабдяването на детската градина се осигурява само в работно време.

Чл. 196. Всеки работещ в детската градина е длъжен незабавно да подаде първоначална информация до РУП на МВР – гр. Шумен; Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” и директора, в случай че установи, че има дете жертва на насилие или в риск от насилие или при кризисна интервенция на територията на детската градина.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 197. Сведения относно здравословното състояние на децата родителите получават от мед. персонал в ДЗ.

 Чл. 198. Сведения относно възпитанието и обучението на децата родителите получават от учителките на съответната група.

Чл. 199. Забранява се изпълнението на заповеди и нареждания, противоречащи на този правилник.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Този правилник се изготвя на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
 • 2. Правилникът влиза в сила след приемане с решение на педагогическия съвет и утвърждаването му със заповед от директора на ДГ.
 • 3. ПДДГ се актуализира в следните случаи:
 1. в случай на промени в организацията на дейността на детската градина;
 2. при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до предучилищното образование;
 3. при възникнала необходимост в хода на прилагането му.
 • 4. С Правилника, по утвърден график, се запознават педагогическия, непедагогическия персонал и родителите. Запознатите удостоверяват това с подписа си.
 • 5. На вниманието на родителската общност правилникът се предоставя на първата родителска среща за учебната година.
 • 6. Указания за изпълнението на Правилника се получават от директора на детската градина.
 • 7. Контрол по спазване на ПДДГ се осъществява от директора на ДГ „Чучулига“.

Правилникът за дейността на ДГ „Чучулига” е приет/актуализиран с решение на педагогическия съвет – Протокол № 1/17.09.2018 г. и утвърден със заповед на директора.